Deutsche

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ticketshop 402 automotive.com

Definities:

 • 402: 402 Automotive.com (Universae BV, KvK 20080087), gevestigd Gors 11 te Hoeven.
 • Klant: de persoon die een of meerdere tickets koopt bij 402.
 • Entreegelden: prijs van tickets exclusief bankkosten. 402 hanteert geen reserveringskosten, tenzij anders aangegeven.
 • Evenement: de publieke gebeurtenis op het gebied van auto’s en motoren.
 • Locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt.
 • Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
 • Overeenkomst: de betreffende overeenkomst tussen de organisator en de klant tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een evenement.
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die betrekking hebben op alle evenementen die georganiseerd worden door 402.

Artikelen:

 1. Bij het kopen van een entreeticket brengt 402 naast de entreegelden voor het evenement, additionele kosten in rekening in geval van creditcards en Paypal. Deze kosten staan vermeld in het betaalscherm.
 2. De betaling van de entreegelden en overige kosten worden betaald aan 402 via een administratieve afhandeling met CM Tickets, een ticket provider.
 3. De betaling kan op de verschillende manieren gedaan worden, zoals iDeal, Visa, Mastercard e.d.
 4. Wanneer betaling ontvangen is, is de overeenkomst definitief en kan niet meer geannuleerd worden, tenzij anders wordt afgesproken.
 5. Tickets worden, na ontvangst van betaling, direct per mail verstuurd. Het kan enige tijd duren voordat ticket in de mailbox terechtkomt.
 6. 402 is niet aansprakelijk voor tickets die niet via het officiële verkoopkanaal zijn gekocht.
 7. In geval van annulering en/of verplaatsing van het evenement, zal klant de betaalde entreegelden terugbetaald krijgen, onder aftrek van de bankkosten en met uitsluiting van annulering of verplaatsing door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terreurdreiging, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, pandemie, epidemie of epidemie achtige omstandigheden, overstroming en extreme weersomstandigheden, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van 402 verlangd kan worden. 
 8. 402 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden in de ticketshop van het evenement, georganiseerd door 402, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de klant, niet geheel worden afgewikkeld door 402 en waarbij een derde - bijvoorbeeld de kassa bij een locatie - al dan niet rechtstreeks betrokken is. 402 kan toegang weigeren voor personen die hun ticket op deze manier hebben verkregen.
 9. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

 

Klachten kunnen worden ingediend:
Serviceafdeling 402 Automotive.com
Gors 11
4741 TA Hoeven
info@402automotive.com

Tickets
FOLLOW US: